Podmínky

Podmínky využívání služeb serveru mestasobe.cz

1. Server mestasobe.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Kateřina Bonaventurová, Wolkerova 947, Kuřim 66434, dále jen Provozovatel. (Přiřazení čísla IČO proběhne po ukončení zkušební doby serveru tj., v lednu 2017)
2. Server mestasobe.cz, dále jen Server, je inzertní server lokálního charakteru zaměřený na poptávku a nabídku zboží, nabídku a poptávku služeb a sdílení informací soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. Vkládaný inzerát musí splňovat následující požadavky:
a) Vkládaný inzerát musí splňovat Podmínky lokálnosti, viz.Podmínky lokálnosti.
b) Inzerát nesmí propagovat násilí, rasovou nesnášenlivost, nesmí být pornografického charakteru, v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen, či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.
c) Vkládané inzeráty musí být v souladu s platnými zákony České republiky.
d) Je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu „Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu apod“.
e) Vkládané inzeráty musí být dle svého obsahu přiřazeny do příslušných kategorií.
f) Inzeráty není povoleno vkládat duplicitně (inzerovat určité zboží nebo službu ve více než jednom inzerátu nebo nabízet odděleně více exemplářů stejného druhu zboží, lišících se například barvou nebo velikostí).
g) Inzeráty není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či využívat službu jiným nestandardním způsobem.
Za nestandardní způsob využívání služby je považováno například:
i. přeukládání již existujících inzerátů bez změny obsahu
ii. mazání inzerátů před vypršením doby jejich platnosti a zakládání nových inzerátů se shodnou nabídkou
iii. zakládání více účtů za účelem vytvoření duplicitní nabídky
h) Uživatel je povinen v inzerátu uvést pravdivé informace o nabízeném zboží / službě / sdílené informaci.
i) Text inzerátu musí být napsaný česky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem inzerátu.
j) Fotografie inzerátu se musí vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží /službě /sdílené informaci. Musí být originálně pořízeny Uživatelem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu v případě nabídky zboží.

4.Podmínky lokálnosti:
i. Uživatel si je vědom, že Server se soustřeďuje na poptávku a nabídku zboží lokálního charakteru,
nabídku a poptávku služeb lokálního charakteru a sdílení informací lokálního charakteru a proto může vkládat na Server jenom takové inzeráty, které jsou svým obsahem vhodné pro danou lokalitu.(např. je nepřípustné, aby Uživatel inzeroval prodej nemovitosti, která v daném městě vůbec neleží nebo sdílel informace o službách, které nemají sídlo v daném městě.)

5. Uživatel si je vědom, že každé město spravované pod Serverem má svého Administrátora, který jeho vložené inzeráty může kontrolovat a posuzovat, zda jsou u nich splněny Podmínky služeb Serveru.
6. Při nesplnění Podmínek využívání serveru městasobě.cz má Administrátor právo inzerát pozastavit nebo smazat.
7. Při nesplnění Podmínek lokálnosti bude Inzerent požádán o spravení inzerátu. Než bude inzerát opraven může Administrátor prozatímně inzerát pozastavit.
Pokud Inzerent nereaguje na výzvu Administrátora s případnou opravou inzerátu, může být inzerát Administrátorem smazán.
8. Pokud Uživatel opakovaně porušuje pravidla Serveru může Administrátor pozastavit činnost jeho účtu.
9. Pokud Uživatel poruší pravidla Serveru za účelem Server poškodit, může Server jeho účet odstranit s okamžitou platností.
10. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
11. Provozovatel také nenese odpovědnost za obsah sdílených informací na Serveru.
12. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
13. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
14. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
15. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
16. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
17.Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.